Wat doe je 20 mei???

- Kapoenen: Eiding, eiding, eiding, vandaag luistert de leiding - Kawels: Balspelen - JV's: Ken jij de weg? - Givers: Bosstratego